A Coruña e os ODS

Desde a refinaría da Coruña contribuímos aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostíbel (ODS) das Nacións Unidas, apoiando a Axenda 2030. Coas accións do noso Plan de Sustentabilidade queremos dar resposta á sociedade coruñesa con proxectos concretos e innovadores aos que nos comprometemos publicamente.

A Axenda 2030, un ambicioso plan de acción que se aprobou en 2015 no Cume do Desenvolvemento Sostíbel de Nacións Unidas, foi deseñado para facer fronte aos grandes problemas do noso tempo e asegurar o desenvolvemento sostíbel da nosa sociedade.

Lago e estrada

Contribuímos ao desenvolvemento sostíbel tratando de satisfacer a demanda actual de enerxía.

Aliñados cos obxectivos da Axenda 2030

A sustentabilidade nos procesos industriais é a nosa prioridade, por iso contribuímos activamente no cumprimento dos ODS a través de numerosas accións plasmadas no noso Plan de Sustentabilidade Local.

Bóla do mundo

O papel de Repsol e a súa contribución aos ODS

En liña cos obxectivos da Axenda 2030, contribuímos a todos os ODS centrando, ademais, os nosos esforzos en sete dos máis relacionados coa nosa actividade, tras analizar os que son máis relevantes para a compañía e para os nosos grupos de interese.

Como contribuímos desde A Coruña aos ODS?

Coñece as accións locais que reflicten o noso compromiso co desenvolvemento sostíbel da sociedade e as contornas onde levamos a cabo a nosa actividade industrial.

  Saúde e benestar

 • Plan cardiosaudábel para empregados. Realizamos un estudo individualizado aos empregados que presenten riscos cardiovasculares, para a prevención de problemas graves.

  Educación de calidade

 • Colaborar con centros educativos na formación de estudantes. Consideramos a formación unha das bases máis importantes do futuro dos mozos da nosa Comunidade. Por esta razón, realizamos distintas actuacións en materia de educación, como a renovación do convenio de Formación Profesional Dual, bolsas a alumnos de FP e actividades de difusión de Ciencia e Tecnoloxía cos centros educativos da Coruña e Arteixo.
 • Levar a cabo proxectos sociais, educativos, culturais e deportivos coa contorna. Apoiamos o desenvolvemento de proxectos de ámbito social con entidades e asociacións sen ánimo de lucro. Desenvolveremos proxectos educativos nos centros de ensino da nosa contorna. Realizamos convenios coa Administración e entidades locais para a participación en programas culturais e actividades deportivas. Establecemos colaboracións con asociacións de veciños e entidades da contorna da refinaría para apoialos no desenvolvemento de proxectos e actividades.
 • Convenios e actuacións con entidades externas en materia de seguridade. Levamos a cabo acordos asinados mediante convenio ou de colaboración con entidades para apoiar actuacións en materia de seguridade; principalmente formación de profesionais en Galicia.

  Auga limpa e saneamento
 • Investir en melloras e actuacións medioambientais. Executamos o Plan de Investimentos do Complexo Industrial no seu capítulo ambiental, cun orzamento de investimento de 450 000 euros.
 • Realizar proxectos de economía circular en materia de medio ambiente. Estamos a impulsar unha estratexia de economía circular que busca a eficiencia operativa, a redución do impacto ambiental, a anticipación á regulación e a busca de fontes alternativas competitivas.

  Enerxía accesíbel e non contaminante

 • Desenvolver o noso plan de redución de CO2. Melloramos a implantación de medidas que axudan á redución do CO2 na atmosfera.

  Traballo decente e crecemento económico

 • Colaborar coa Xunta de Galicia nas actuacións que se propoñan para o mantemento do Plan de Urxencia Exterior do Polígono A Grela Bens. Mantemos unha relación fluída coa Xunta de Galicia, responsábel do Plan de urxencia do polígono da Grela Bens e levamos a cabo actuacións para o mantemento e actualización do plan.
 • Campaña de comunicación interna e externa das nosas Paradas Xerais. Levamos a cabo plans de comunicación dirixidos ao público interno e externo, que dan a coñecer de forma transparente os aspectos máis importantes das paradas, tanto de actividade como de medio ambiente e seguridade.
 • Contribuír á integración social e laboral de persoas en risco de exclusión social ou con discapacidade. Asinamos convenios ou apoiamos proxectos de colaboración con entidades para a realización de actividades de integración; así como a formación de persoas con discapacidade ou en risco de exclusión para que poidan acceder ao mundo laboral.
 • Promover a transformación cultural, definindo un plan de acción para mellorar o clima interno dos empregados. Implantamos melloras para que a enquisa de cultura permita mellorar os resultados de anos anteriores.
 • Comunicar información relevante en materia de Seguridade. Elaborásense e divúlganse entre o persoal propio e de compañías auxiliares un mínimo de 10 comunicacións de temas relevantes de seguridade, leccións aprendidas de incidentes e notas informativas de seguridade sobre temas específicos.
 • Convenios e actuacións con entidades externas en materia de seguridade. Levamos a cabo acordos asinados mediante convenio ou de colaboración con entidades para apoiar actuacións en materia de seguridade; principalmente formación de profesionais en Galicia.
 • Investir en melloras e actuacións de seguridade. Cumprimos coas normas que integran o capítulo de Seguridade do plan de investimentos, cun investimento de 15 millóns de euros específicos en seguridade.
 • Traballaremos en reforzar a cultura de seguridade de procesos na nosa organización. Ofrecemos novas iniciativas a todo o persoal do Complexo para compartir experiencias e dialogar sobre a mellora continua en Seguridade, mediante o compromiso individual e colectivo.

  Industria, innovación e infraestrutura

 • Participaremos no proxecto de dixitalización da Refinaría. Somos parte activa na mellora da implantación dixital na refinaría. A Dixitalización pon ás persoas (clientes, empregados, provedores, …) no centro, como artífices da mellora, a través das novas tecnoloxías dixitais e as novas formas de traballo.

  Redución das desigualdades

 • Contribuír á integración social e laboral de persoas en risco de exclusión social ou con discapacidade. Asinamos convenios ou apoiamos proxectos de colaboración con entidades para a realización de actividades de integración; así como a formación de persoas con discapacidade ou en risco de exclusión para que poidan acceder ao mundo laboral.
 • Levar a cabo proxectos sociais, educativos, culturais e deportivos coa contorna. Apoiamos o desenvolvemento de proxectos de ámbito social con entidades e asociacións sen ánimo de lucro. Desenvolvemos proxectos educativos nos centros de ensino da nosa contorna. Realizamos convenios coa Administración e entidades locais para a participación en programas culturais e actividades deportivas. Establecemos colaboracións con asociacións de veciños e entidades da contorna da refinaría para apoialos no desenvolvemento de proxectos e actividades.

  Cidades e comunidades sostíbeis

 • Reducir as emisións de partículas. Avanzamos en distintas actuacións dun proxecto que con 19 millóns de euros de investimento ten como obxectivo reducir a emisión de partículas nunha das unidades de conversión. Neste ano están a realizarse actuacións previas á execución que inclúen a enxeñaría de detalle e toda a planificación da parada.

 Produción e consumo responsábeis

 • Investir en melloras e actuacións medioambientais. Executamos o Plan de Investimentos do Complexo Industrial no seu capítulo ambiental, cun orzamento de investimento de 450 000 euros.
 • Realizar proxectos de economía circular en materia de medio ambiente. Impulsamos unha estratexia de economía circular que busca a eficiencia operativa, a redución do impacto ambiental, a anticipación á regulación e a busca de fontes alternativas competitivas.
 • Reducir as emisións de partículas. Avanzamos en distintas actuacións dun proxecto que con 19 millóns de euros de investimento ten como obxectivo reducir a emisión de partículas nunha das unidades de conversión. Neste ano realizaránse actuacións previas á execución que inclúen a enxeñaría de detalle e toda a planificación da parada.

  Acción polo clima

 • Desenvolver o noso plan de redución de CO2. Melloramos a implantación de medidas que axudan á redución do CO2 na atmosfera.

  Paz, xustiza e institucións

 • Campaña de comunicación interna e externa da Parada Xeral de Conversión. Levamos a cabo un plan de comunicación dirixido a público interno e externo, que dá a coñecer de forma transparente os aspectos máis importantes da parada, tanto de actividade como de medio ambiente e seguridade.
 • Comunicación fluída coa contorna inmediata da refinaría. Mantemos a comunicación coas asociacións veciñais da contorna mediante reunións periódicas para coñecer as súas inquietudes e estreitar a vinculación coa comunidade.
 • Favorecer a transparencia e competencia xusta nos modelos de licitacións de contratacións. Potenciamos a competencia xusta e as boas prácticas en contratacións mediante a aplicación de procesos de certificación que garantan os estándares de calidade, seguridade, medio ambiente e xestión, de maneira que a contratación de compañías auxiliares resulte sempre altamente transparente.
 

  Paz, xustiza e institucións

 • Velar polo coñecemento e cumprimento do Código de Ética e Conduta da Compañía por parte dos empregados. Continuamos reforzando a formación dos nosos empregados no Código de Ética e Conduta, de obrigado cumprimento para todos os profesionais de Repsol.
 • Fomentar a comunicación activa coa sociedade de Puertollano potenciando as actividades de divulgación de ciencia e enerxía entre estudantes. Levamos a cabo accións de comunicación, transparentes e proactivas coa sociedade de Puertollano usando diferentes soportes e medios de difusión. Incidimos nos temas relevantes e que preocupan aos cidadáns detectados na enquisa de contorna e reforzaremos a difusión da ciencia e a enerxía entre estudantes de diferentes niveis educativos.